Na podstawie Ewangelii z...

28 luty 2022
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 25, 31 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stanie się, gdy przyjdzie Syn Człowieczy? („zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały”) 2. Co będzie się działo z ludźmi? („oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie”) 3. Co stanie się z tymi po prawej? („pójdźcie błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata”) 4. Co rzeknie Jezus do tych po lewej stronie? („idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny”)

Top