Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2320)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 4, 43 - 54) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co poprosił Jezusa pewien urzędnik królewski? („aby przyszedł i uzdrowił jego syna”)

2. Co odrzekł mu Jezus? („jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie… idź, syn twój żyje”)

3. Co zrobił ów człowiek? („uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 9, 1 - 41) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo ujrzał Jezus? („niewidomego od urodzenia”)

2. O co spytali Jezusa uczniowie? („kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?”)

3. Co odparł Jezus? („Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże”)

4. Co rzekł Jezus niewidomemu i co się stało potem? („Idź, obmyj się w sadzawce Siloam… Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 26 - 38) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do kogo posłał Bóg anioła Gabriela? („Dziewicy było na imię Maryja”)

2. Co rzekł Jej anioł? („Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami… Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”)

3. O co spytała Maryja? („jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”)

4. Co rzekł anioł? („Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”)

5. Czy jest coś czego Bóg nie może? („dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 28 b - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezusa uczony w Piśmie? („Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”)

2. Co odrzekł Jezus? („Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”)

3. Jakie jest drugie przykazanie? („Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”)

4. Czy jest jakieś większe przykazanie? („Nie ma innego przykazania większego od tych”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 14 - 23) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. U kogo Jezus wyrzucał złego ducha? („u tego, który był niemy”)

2. Jak zareagowały tłumy, gdy zły duch wyszedł i niemy zaczął mówić? („były zdumione”)

3. O co niektórzy oskarżali Jezusa? („przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”)

4. Kto jest przeciwko Jezusowi i rozprasza? („kto nie jest ze Mną… kto nie zbiera ze Mną”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 17 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czy Jezus przyszedł znieść Prawo albo Proroków? („nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”)

2. Czy coś zmieni się w Prawie? („dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”)

3. Kto będzie najmniejszy w królestwie niebieskim? („ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi”)

4. Co stanie się z tym, który wypełnia Prawo i uczy wypełniania go? („będzie wielki w królestwie niebieskim”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 21 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Ile razy powinniśmy przebaczać? („…siedemdziesiąt siedem”)

2. Co zrobił Pan ze sługą, który nie miał z czego oddać, ale poprosił o cierpliwość? („Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował”)

3. Co następnie zrobił ów sługa? („wtrącił do więzienia…tego który mu był winien…dopóki nie odda długu”)

4. Co zrobili jego współsłudzy? („opowiedzieli wszystko Panu”)

5. Co z owym sługą zrobił Pan? („kazał wydać go katom”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 1, 16. 18 – 21. 24 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. W jaki sposób Maryja stała się brzemienną? („za sprawą Ducha Świętego”)

2. Co zamierzał zrobić Józef? („oddalić Ją potajemnie”)

3. Co rzekł anioł do Józefa? („nie bój się wziąć do siebie Maryi…z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus”)

4. Co zrobił Józef? („uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 4, 5 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus Samarytance? („Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”)

2. Co odrzekła Samarytanka? („Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 – 3. 11 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł syn marnotrawny do ojca? („ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”)

2. Jak zareagował ojciec? („rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go…Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”)

3. Co rzekł ojciec do drugiego, wiernego, syna? („moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”)

Top