Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (998)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 7, 7 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego w dzisiejszej Ewangelii zachęca Jezus? („proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”) 2. Dlaczego Jezus do tego zachęca? („albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka znajduje; a kołaczącemu otworzą”) 3. Co da Ojciec tym, którzy Go proszą? („da to, co dobre, tym, którzy Go proszą”) 4. Co mamy czynić dla innych? („wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 29 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak Jezus nazywa plemię, które żąda znaku? („plemieniem przewrotnym”) 2. Czy temu plemieniu będzie dany jakiś znak? („żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza”) 3. Dla kogo znakiem był Jonasz? („dla mieszkańców Niniwy”) 4. Kto będzie znakiem dla tego plemienia? („Syn Człowieczy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 6, 7 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakich wskazówek udziela Jezus odnośnie modlitwy? („na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie…wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie”) 2. Jak mamy się modlić? („Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się świeci imię Twoje!... niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie…”) 3. Dlaczego powinniśmy przebaczać? („jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 25, 31 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stanie się, gdy przyjdzie Syn Człowieczy? („zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały”) 2. Co będzie się działo z ludźmi? („oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie”) 3. Co stanie się z tymi po prawej? („pójdźcie błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata”) 4. Co rzeknie Jezus do tych po lewej stronie? („idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 4, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Gdzie przebywał Jezus? („przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła”) 2. Komu oddawać pokłon? („Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”) 3. Czy wolno wystawiać Boga na próbę? („Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 5, 27 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do celnika Lewiego? („pójdź za Mną!”) 2. Co zrobił Lewi? („zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim”) 3. Komu potrzeba lekarza? („nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają”) 4. Kogo przyszedł wezwać do nawrócenia Jezus? („grzeszników”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 14 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa uczniowie Jana? („dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?”) 2. Jakiej odpowiedzi udzielił Jezus? („czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 22 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie są warunki kroczenia za Jezusem? („jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”) 2. Co stanie się z życiem tego, kto chce je zachować? („bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 6, 1 – 6. 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Przed czym przestrzega Jezus? („strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli”) 2. Jakie wskazówki daje Jezus odnośnie dawania jałmużny? („niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa”) 3. Jaki się modlić? („wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi”) 4. Jakich wskazówek udziela Jezus odnośnie postu? („namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 28 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Piotr do Jezusa? („oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”) 3. O czym pouczył Jezus? („wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”)

Strona 3 z 50
Top