Mk 12, 28 b - 34

03 listopad 2018
Mk 12, 28 b - 34
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Święty Augustyn powiedział: "Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na właściwym miejscu". To w zasadzie parafraza słów Jezusa, który bardzo jasno i rzeczowo określił hierarchię - najpierw Bóg - bezsprzecznie na pierwszym miejscu, dalej zaś człowiek. To droga do królestwa Bożego, z którą nie ma dyskusji. Co oznacza to w praktyce? Dzień z Bogiem zaczynać i z Nim kończyć. Z Bogiem "konsultować" każdą decyzję i trwać - nawet, gdy w ludzkiej ocenie nie ma to sensu...
Dziękuję Ci Jezu, że w zmiennych kolejach życia, Ty pozostajesz niezmienny i to, co określiłeś ponad dwa tysiące lat temu jest nadal aktualne. 
Top