SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1259)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Mk 16, 15 - 16
”Miej zawsze przed oczyma bojaźń Bożą i pamiętaj o Tym, który zabija i ożywia”. św. Antoni z Padwy
Ps. Głoszenie Ewangelii to prawdziwe przyjęcie nauk Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, u Ciebie moja dusza szuka schronienia. Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, dopóki nie minie klęska”. Ps 57, 2
”Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem: A któż się im wymknie? I usłyszałem głos mówiący do mnie: Pokora”. św. Antoni z Padwy
Ps. Wołanie do Boga to znak pokory przed Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

”W Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek? Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem, Tobie oddam ofiary pochwalne”. Ps 56, 12 - 13
”Nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego nie wypróbowany. Zabierz pokusy - rzecze - a nikt nie będzie zbawiony”. św. Antoni z Padwy
Ps. Złożenie nadziei w Panu uwalnia z wszelkiego lęku i daje inną perspektywę życia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Błogosławiony Pan, Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do bitwy. On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i schronieniem, On, który mi poddaje ludy”. Ps 144, 1 b - 2
”Ja już nie boję się Boga, ale Go kocham: bo miłość precz wypędza bojaźń”. św. Antoni z Padwy
Ps. Bóg, uzbrajając nas do walki, przede wszystkim wskazuje, że nie chodzi tu o walkę fizyczną, ponieważ kto mieczem wojuje od miecza ginie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan rzekł do Samuela: Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla”. 1 Sm 16, 1
”Znałem wielu, którzy po wielu trudach upadali i doszli do pychy duchowej, a wszystko przez to, że zaufali własnym osiągnięciom”. św. Antoni z Padwy
Ps. Kiedy Bóg wysyła swojego wysłannika, nie odkrywa przed nim natychmiast całej misji, tylko jej fragment, aby w kolejnym etapie móc pokazać, co ten ma robić dalej. ks. Rafał Jarosiewicz

”Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Hbr 4, 12
”Rozum był wcześniej niż książki. Kto więc swój rozum wzbogaca doświadczeniem, ten czerpie z samego źródła mądrości”. św. Antoni z Padwy
Ps. Słowo Boże, szczerze czytanie, jest dla nas najlepszym lustrem, w którym możemy się przeglądać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga”. Ps 40, 2 a b. 4 a b
”Cierpliwość jest pasem bezpieczeństwa duszy, który broni ją i chroni od wszelkiej perturbacji”. św. Antoni z Padwy
Ps. Pieśń nowa, którą Bóg wkłada w serce człowieka często jest znakiem działania Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Ten wstał i poszedł za Nim”. Mk 2, 13 - 14
”Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca”. św. Antoni z Padwy
Ps. Jezus nie ma względu na osobę. Nie patrzy na człowieka przez ludzki osąd. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę”. Mk 2, 1 - 2
”Miłość jest duszą wiary, bez miłości wiara umiera”. św. Antoni z Padwy
Ps. Jednym ze znaków rozpoznawalnych dzieło Boże są tłumy, które zmieniają swoje życie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony”. Mk 1, 40 - 41
”Gdybyś chciał ratować człowieka ugrzęzłego w bagnie, to byś go nie wpychał głębiej, ale podnosił”. św. Antoni z Padwy
Ps. Od trędowatego uczymy się zależności od Boga, aby mieć pokorę przed Panem. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 63
Top