SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2562)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. (Łk 9, 44)
„Nieustannie winniśmy kontemplować piękno Ojca i nasycać nim swoją duszę”. św. Grzegorz z Nyssy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus, pokazując Ewangelię swoim uczniom, odkrywa przed nimi rzeczy, które są z przyszłości – także na tym polega chodzenie w Duchu Świętym. ks. Rafał Jarosiewicz
„Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka”. (Ps 138, 6)
„Prawdziwa i najwyższa uczoność polega na rozpoznawaniu i smakowaniu Boga: poznać Go rozumem rozjaśnionym przez wiarę, zasmakować wewnętrznym uczuciem płonącym miłością”. św. Albert Wielki (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Pokora daje biblijną obietnicę, iż Bóg człowieka pokornego widzi. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem”. (Ps 149, 4)
„Jedynie zdumienie i zachwyt pozwalają pojąć człowiekowi coś z Boga”. św. Grzegorz z Nyssy
(cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Pokora nie jest nieposiadaniem swojego zdania. Pokora to przede wszystkim prawda. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie”. (Łk 9, 6)
„Bóg ma moc dać, On też ma moc wziąć”. św. Grzegorz z Nyssy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Apostołowie doskonale wypełnili prośbę Mistrza z Nazaretu. Zanim poszli formować innych, doświadczyli, że to wszystko, co Chrystus mówił – działa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. (Łk 8, 21)
„Słuszną jest rzeczą, by obraz Boga wielkiego posłuszny był przykazaniom”. św. Grzegorz z Nazjanzu (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus pokazuje ważność wypełnienia woli Boga przez słuchanie i wypełnianie Jego słów, porównując to z największą więzią, jaką posiada człowiek – więzami krwi. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”. (Łk 8, 17)
„Wszystkie rzeczy są sakramentem miłości Boga. Kwiaty, słońce, przyroda, ubodzy, dziecko i starzec”. św. Franciszek z Asyżu (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Obecnie według słów św. Pawła wszystko to, co poznajemy jest jakby w zwierciadle – niejasno. Musimy pamiętać, że nasza pewność nie jest zerojedynkowa, i często jesteśmy skazani na błąd poznawczy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi”. (Iz 55, 9)
„Jak zaszczytne, święte i wielkie mieć w niebie Ojca!” św. Franciszek z Asyżu (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Myśli Boga nie są myślami naszymi, więc łatwo poznać, kiedy wymyślamy, a kiedy nabyliśmy sztuki rozumienia tego, co On przez myśli do nas mówi. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska”. (Ps 100, 3)
„Życie to czas, w którym szukamy Boga; śmierć to czas, w którym Go odnajdujemy; wieczność to czas, w którym Go posiadamy”. św. Franciszek Salezy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Nauka katolicka twierdzi, że w momencie poczęcia Bóg stwarza duszę człowieka. Jest to dla nas ważna podpowiedź dotycząca jednego z aspektów stwarzania. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść”. (1 Tm 6, 7)
„Gdybym spostrzegł w swoim sercu najmniejsze włókno, które nie żyje Bogiem i dla Boga, natychmiast bym je wyrwał”. św. Franciszek Salezy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Umiejętność posiadania wolności serca daje nam możliwość, bez lęku, zarządzania dużymi pieniędzmi, a jednocześnie spokojnego przeżywania sytuacji, w których nie mamy nic. ks. Rafał Jarosiewicz
„On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”. (Mt 9, 12)
„Bóg stworzywszy człowieka, dał mu rozum, aby Go mógł poznawać; wolę, aby Go kochał; oczy, aby Jego dzieła mógł widzieć i język, aby Go mógł chwalić”. św. Franciszek Salezy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Nasza ewangelizacja często nie odnosi skutku, dlatego, że dajemy ludziom to, czego oni nie potrzebują, dziwiąc się, że nie chcą tego wziąć. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 129

Top